ДГ "Камбанка"
Детска градина в село Друмево

Екип

Екип на ДГ "Камбанка"

 

1. Ваня Симеонова Кръстева - директор

2. Татяна Христова Тодорова - старши учител

3. Валентина Радославова Ненчева - старши учител

4. Жени Христова Станиславова - старши учител

5. Кямиля Али Челеби - ЗАС

6. Фатме Мехмед Осман - говач

7. Емилия Венциславова Тунчева - помощник възпитател

8. Хюлия Ремзи Муса - помощник възпитател

9. Стефанка Михайлова Шопова - помощник възпитател по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 РДУОУК